English Version
Szövetség a közösségi részvétel fejlesztéséért

Linkek

A megnyitáshoz kattintson a címre!

KÖZTÁMHÁLÓ

A KÖZTÁMHÁLÓ, azaz a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat működéséből találhat itt ízelítőt az olvasó. 2004-ben kezdeményezte, az akkori Szociális Tárca, ennek az új segítő hálózatnak a felállítását Magyarországon. A hálózat olyan helyi kezdeményezések felkarolására vállalkozik, amelyek a tágabb közösség felé irányulnak és amelyek kapcsolatok, szakemberek, esetleg némi anyagi támogatás nélkül nem tudnának megvalósulni. Helyi cselekvők felkutatását, megerősítését, közösségek létrejöttét segítjük, amelyek még nem formalizálták kereteiket. Főként olyan terepeken kezdeményezünk – elsősorban kistelepüléseken és városi lakótelepeken – amelyekre különösen jellemző a közösséghiányos jelző, ahol önmagától nem épül ki a civil társadalom, hiányoznak a helyi nyilvánosság fórumai, a társadalmi párbeszéd csatornái. Helyi ügyek, kezdeményezések segítésére szakemberekből álló hálózat működik valamennyi megyében és Budapest négy városrészében. A gyakorlat szerint a helyi fejlesztő szakemberek feltárják a területükön a helyi közösségi potenciált, felkutatnak cselekvő személyeket, csoportosulásokat, esetleg már kialakuló közösségeket. Többszáz kezdeményezés az eredménye ennek a segítő folyamatnak! Ezeken a helyeken a legfőbb törekvésünk a közösségi részvétel megerősítése, a helyi közösségek felkészítése az őket érintő változásokra. Kiemelten fontos, hogy segítsük érdekeik megfogalmazását és képviseletét, hogy passzív lakosokból, aktív állampolgárokká váljanak, részt vegyenek a saját környezetük, sorsuk alakításában, a helyi döntésekben.

Közösségi képzések - Civil Kollégium Alapítvány

A Civil Kollégium Alapítvány a cselekedni kívánó állampolgárok és az önszervező közösségek, valamint a közösségfejlesztés, közösségi munka elsajátítását segítő országos képzési szervezet és népfőiskola, illetve a közösségfejlesztés szakképzésének akkreditált intézménye.

Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH)

Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban. Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések, stb. adják össze az Állampolgári részvétel hetének programját. Magyarországon a szervezést a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat, a SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület és a Magyar Művelődési Intézet vállalta.

Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért - CNNy

A 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv és Európa Terv egyeztetési folyamatában fontos, hogy a civil szervezetek minél hatékonyabban tudjanak részt venni, és a fejlesztési programokat olyan módon tudják formálni, amely hosszú távon pozitívan meghatározza a civil szervezetek által elérni kívánt társadalmi változásokat. A CNNy-be tömörült civil szervezetek azt kívánják elérni, hogy az egyeztetési folyamat minél átláthatóbb legyen, és a civil szervezetek számára világos legyen az a menetrend és struktúra, illetve a dokumentumok azok köre, amely kapcsán a civil szervezetek belekapcsolódhatnak a tervezési, egyeztetési folyamatba. A SZÖVETSÉG a CNNy tagja 2005 tavasza óta.

Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum - OTCEF

Az OTCEF célja, hogy segítse a társadalmi szervezetek részvételét a területfejlesztést érintő döntések meghozatalában. A résztvevő társadalmi szervezetek érdekeik hatékonyabb érvényesítése érdekében álláspontjukat a fórum keretében egyeztetik, egységes fellépést biztosítva így az Országos Területfejlesztési Tanácsban. Az OTCEF fontos feladata, hogy az OTT üléseire készített szakmai anyagokat véleményezze, azok esetében a civil szervezetek szempontjainak hangot adjon. Az OTCEF további fontos feladata, hogy a magyarországi civil szervezetek érdekében kezdeményezően lépjen fel és maga is készítsen javaslatokat, amelyeket az OTT ülései számára megvitatásra készít elő. A SZÖVETSÉG az OTCEF tagja 2005 óta.

Szociális Szakmai Szövetség - 3Sz

A 3Sz azokat a társadalmi szervezeteket fogja össze, amelyek együttműködésükkel hozzá kívánnak járulni a szociális szakmák érdekérvényesítő képességének növeléséhez és a Szociális Szakmai Kamara létrejöttének előkészítéséhez. Feladata: a szociális szakemberek érdekeinek egyeztetésével, a szükséges nyilvánosság megteremtésével, a szociális szakmák társadalmi presztízsének növelése, társadalom- és szociálpolitikai, valamint szociális munkát érintő kérdésekben, témákban szakmai állásfoglalások és nyilatkozatok megfogalmazása és közzététele, társadalom-, szociálpolitikai, és szociális munka témájú szakmai kutatások, konferenciák, és programok szervezése, a közhasznú célok megvalósítását célzó, rendszeres és nem rendszeres szociális szakmai kiadványok, brossúrák szerkesztése, kiadása, megjelentetése és értékesítése, illetve szerkesztésének, megjelentetésének támogatása, közös iroda működtetése információ és egyéb szolgáltatás biztosítása céljából, a tagszervezetekre vonatkozó "Szociális Munka Etikai Kódexe" érvényesülésének figyelemmel kísérése. A SZÖVETSÉG a 3Sz tagja 2007 óta.

Magyar Szegénységellenes Hálózat

2004 áprilisában 17 civil szervezet Közös Szándéknyilatkozata alapján létrejött a Magyar Szegénységellenes Hálózat: a szegénység megszüntetéséért küzdő civil szervezetek független szövetsége. 2004 végén a Magyar Szegénységellenes Hálózat felvételt nyert az Európai Szegénységellenes Hálózat (EAPN) tagjai közé. A Magyar Szegénységellenes Hálózat céljai: Biztosítani kívánjuk, hogy a szegénység és társadalmi kirekesztés ügye folyamatosan közbeszéd tárgya legyen. El akarjuk érni, hogy e kérdések a legmagasabb politikai és szakmai döntéshozatali szinteken is folyamatosan napirenden legyenek. Segíteni kívánjuk a szegények szükségleteinek felismerését, megfogalmazását, napirendre tűzését. Ellenőrizni kívánjuk a mindenkori kormányzat szegénységellenes tevékenységét. Lobbizni kívánunk a szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetése érdekében. Ebbe az érdekképviseleti folyamatba az érintetteket a lehető legteljesebb mértékben be kívánjuk vonni. Képessé kívánjuk tenni a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő embereket véleményük és javaslataik megfogalmazására, az őket érintő döntések befolyásolására, a teljes jogú társadalmi részvételre. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó közös projektek kezdeményezése és megvalósítása. Meg kívánjuk osztani egymással a leghasznosabbnak bizonyult elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat. Támogatni és kezdeményezni kívánjuk a szegénység elleni küzdelemben érintett civil szervezetek és az állami/önkormányzati intézmények, kutatóhelyek egymás közötti együttműködését és partneri kapcsolatainak kialakítását. Támogatni és kezdeményezni kívánjuk a hazai és a külföldi (különösen az Európai Unió területén tevékenykedő) civil szervezetek közötti együttműködések és partneri kapcsolatok kialakítását. A SZÖVETSÉG a Hálózat tagja 2006 óta.

Új Reformkor

Az Új Reformkor mozgalmat magánszemélyek kezdeményezték, függetlenül minden politikai párttól és üzleti csoporttól. Célja az, hogy a maga szerény eszközeivel segítse azt a folyamatot, amelynek során – reményeink szerint -- Magyarország sikeres és fontos tagjává válhat egy új Európának Mindannyian aggódva és reménykedve figyeljük az ország jelenének s jövőjének alakulását. És a magunk területén mindannyian próbálunk tenni valamit azért, hogy az ország a lehető leghamarabb kilábaljon jelenlegi kritikus helyzetéből. Rövidtávon természetesen elsősorban a pénzügyi-gazdasági válság megoldása a feladat. De önmagában ez nem elegendő. Ahhoz, hogy sikeres és békés európai országgá válhassunk, politikai gyakorlatunk, társadalmi rendünk, mentalitásunk, magatartáskultúránk átalakulására, megújulására is szükség volna. Úgy is mondhatnánk, hogy egy Új Reformkor kibontakozására. Magyarországon ma nemcsak a gazdaság, hanem a társadalom egésze válságban van. Rosszul működik az ország. Akadozik a politikai gépezet, szétzilálódóban van a társadalmi rend, súlyos zavarokkal küzd a mindennapi magatartáskultúra. Gyökeres változások nélkül, komoly politikai és társadalmi reformok nélkül a gazdasági reformoknak sincs esélyük a sikerre.

Hírek

Kapcsolat

4025 Debrecen
Török Bálint utca 4.
52/320-180
szovetseg@polgarz.hu
www.polgarz.hu
arculat és webfejlesztés: Látványos Grafikai Művek