English Version
Szövetség a közösségi részvétel fejlesztéséért

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya

Preambulum

Az individuumra építő társadalomban az állampolgári gondolkodás és viselkedés mozgatórugója meghatározó módon az egyéni érdek, melynek érvényesítése a verseny kiéleződéséhez, a kommunikáció leszűküléséhez, a szolidaritás érzésének csökkenéséhez, széthúzáshoz és elkülönüléshez vezet. A közösségi alapú társadalomban az egyéni mellett a köz érdeke is fontos szerepet kap. A közjóért folytatott, lokális társadalmi csoportokban zajló közösségi cselekvés - a közösség tagjainak rendszeres kommunikációján, részvételén és az ezek nyomán kialakuló szolidaritáson keresztül - a részvételi demokrácia fő megnyilvánulási formája. A közösségiség mellőzésének társadalmi kockázata, hogy még több elnyomott és perifériára szorult ember idegenedik el a társadalomtól.

A társadalom „kis körei” támogatásának jelentőségét Magyarországon is egyre több szakma és szakterület ismeri fel. E sokszínű tevékenységet végző szakemberek és alkotók bár sokféle néven nevezik magukat és munkájukat, abban egyet értenek, hogy a közösségi munkát, közösségfejlesztést, közösségi tervezést, közösség szervezést végzők a helyi társadalom fejlesztéséért munkálkodók közös érdeke a Budapest Nyilatkozatban (Building Civil Society in Europe through Community Development – International Conference – Budapest, 2004.) megfogalmazott elvek megvalósítása és e szakemberek közös érdekeinek képviselete. E felismerés vezette az alapítókat, az Autonómia Alapítványt, a Civil Kollégium Alapítványt, a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületét, a Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítványt, a Közösségfejlesztők Egyesületét, a Közösségi Kapcsolat Alapítványt, az Ökotárs Alapítványt, a Partners Hungary Alapítványt, a Regionális Forrásközpontok Országos Egyesületét, és a Soros Alapítványt a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület létrehozására.

A Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztésért szervezetére és működési rendjére az alábbi Alapszabály érvényes:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§ (1) Az Egyesület neve: Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület (a továbbiakban: Szövetség)
Rövidített elnevezése: Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
A Szövetség közösségfejlesztő, közösségi munka, közösségi tervező, közösség szervező és helyi társadalomfejlesztő szakmai szervezetek szövetsége.

(2) A Szövetség székhelye: 4025 Debrecen, Török Bálint utca 4.

(3) Működési területe: a Magyar Köztársaság

(4) A Szövetség jogi személy, közhasznú szervezet.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Pártoktól támogatást nem kap, és a jövőben sem fogad el tőlük támogatást. Az egyesület országgyűlési vagy megyei, fővárosi önkormányzati jelölteket nem támogat és nem állít, és a választásokon a jövőben sem állíthat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II. fejezet

A Szövetség célja és feladatai

(1) A Szövetség azokat a szervezeteket fogja össze, amelyek együttműködésükkel hozzá kívánnak járulni a közösségfejlesztés, a közösség szervezés, a közösségi munka, közösségi tervezés társadalmi súlyának növeléséhez.
A Szövetség biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

(2) A Szövetség alapvető célja és feladata:

 • a közösségi alapú társadalom megteremtésének elősegítése, a lakosság társadalmi részvételének fokozása,
 • a munkaerőpiacon gátrányos helyzetbe kerülő csoportok reintegrációjának elősegítése,
 • a nők-férfiak esélyegyenlőségének előmozdítása,
 • az állam és az önkormányzatok felelősségének tudatosítása a közösség általi fejlesztési folyamatok megszervezésében; regionális és kistérségi szintű közösségfejlesztési programok kezdeményezésében és finanszírozásában; országos közösségfejlesztő, közösségi munkás, helyi társadalomfejlesztő hálózat kiépítésében,
 • a közösségi fejlesztőmunka szakképzési rendszerének kialakítása, folyamatos fejlesztése,
 • a közösségfejlesztő, közösségi munkával, helyi társadalom fejlesztéssel foglalkozó szakemberek érdekeinek egyeztetésével, a szükséges nyilvánosság megteremtésével, e szakmák ismertségének, társadalmi presztízsének erősítése,
 • társadalompolitikai valamint a közösségfejlesztést, közösségi munkát, helyi társadalom fejlesztést érintő kérdésekben, témákban szakmai állásfoglalások és nyilatkozatok megfogalmazása illetve közzététele,
 • közösségfejlesztéssel, közösségi munkával és helyi társadalomfejlesztéssel foglalkozó szakmai konferenciák és programok szervezése,
 • elektronikus és nyomtatott kiadványok szerkesztése és menedzselése,
 • nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése,
 • közös iroda működtetése információ és egyéb szolgáltatás biztosítása céljából.

(3) A Szövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • környezetvédelem,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése,
 • emberi és állampolgári jogok védelme,
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetõ – szolgáltatások.

III. fejezet

A Szövetség szervezete és tagjai

3. § (1) A Szövetség rendes tagjai azok a jogi személyiséggel rendelkező, közösségfejlesztő, közösségi munka, helyi társadalomfejlesztő szakmai tevékenységet folytató, alapszabályuk szerint országos, regionális, kistérségi működési területű szervezetek, amelyek elfogadják az alapszabály rendelkezéseit, aláírják a Szövetség Alapszabályát, kötelezettséget vállalnak a tagdíj megfizetésére és arra, hogy közreműködnek a Szövetség céljainak előmozdításában. A tagfelvételről a Közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel dönt. A közgyűlés döntése ellen a bírósághoz lehet fordulni jogorvoslatért.

(2) Pártoló tagok azok az állami, önkormányzati, gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek, természetes személyek, akik tevékenységükkel illetve vagyoni hozzájárulásukkal a Szövetség céljainak megvalósítását rendszeresen segíteni kívánják. A pártoló tagsági viszony létesítéséről az Elnökség dönt. Az elnökség döntése ellen a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslatért.

(3) A rendes és a pártoló tagsági viszony keletkezéséhez az szükséges, hogy a felvételt kérők az erre irányuló szándékukat a saját alapszabályaik szerint arra jogosult szerveik útján írásban kinyilvánítsák, és azt a Szövetség tagfelvételre följogosított szerve elfogadja.

A tagok jogai és kötelezettségei

4. § (1) A rendes tagok a Szövetséget érintő összes kérdés tekintetében a Közgyűlésen tanácskozási és szervezetenként egy szavazati joggal bírnak.

(2) A Szövetség rendes tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a Szövetség céljainak megvalósítása, illetve a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

(3) A pártoló tagokra a rendes tagok jogai és kötelezettségei az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy a Szövetség Közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

(4) A Szövetségi tagság megszűnik a tag törlésével, kilépésével vagy kizárással.

(5) Az elnökség törli a Szövetség tagjainak sorából azt a tagszervezetet, amelyik jogutód nélkül megszűnik, illetve azt, amelyik tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség felszólítása ellenére a tárgyév december 31. napjáig nem tesz eleget. Az elnökség törlést kimondó határozata ellen a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslatért.

(6) A tagsági viszony megszűnik, ha a tagszervezetnek a csatlakozás kérdésében döntésre jogosult szervezete (vezetője) kimondja a Szövetségből való kilépést, és az erről szóló okiratot a Szövetség Elnökének megküldi.

(7) A Közgyűlés határozatával – az elnökség ajánlására - kizárhatja azt a tagot, amelyik tevékenységével a Szövetség céljainak megvalósulását veszélyezteti. A kizárásról szóló határozat meghozatalához kétharmados szavazattöbbség szükséges. A közgyűlés határozata ellen a bírósághoz lehet fordulni jogorvoslatért.

(8) A Szövetség megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással illetőleg megszűnésének megállapításával.

IV. fejezet

A Szövetség szervei és tisztségviselői

5.§ (1) A Szövetség szervei:

a./ a Közgyűlés
b./ az Elnökség
c./ az Felügyelő Bizottság

(2) A Szövetség választott tisztségviselői a Közgyűlés határozata alapján tiszteletdíjban részesíthetők.

A Közgyűlés:

6. § (1) A Közgyűlés a Szövetség legfőbb testületi szerve, amelyen a tagszervezetek választott képviselőikkel vesznek részt. A Közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet.

(2) A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén, amennyiben újabb szavazást követően sem születik döntés, az adott témát a következő Közgyűlésen újra kell tárgyalni.

(3) A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt:
- bármelyik tagszervezet ok és cél megjelölésével, az Elnökséghez eljuttatott írásbeli kérelmével kezdeményezi
- a Szövetség Elnöksége indítványozza
- a Szövetség Felügyelő Bizottsága kéri.

(4) A 6. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a Szövetség Elnöke a Közgyűlést - indítvány esetén annak kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra - köteles összehívni, írásbeli meghívó küldésével és a Szövetség székhelyén való kifüggesztéssel, 15 napos előzetes kiértesítési kötelezettséggel, az előzetes napirendi pontok és a Küldöttgyűlési anyagok kiküldésével.

(5) A Közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele megfelelő képviselettel rendelkezik.

(6) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása
b) a Szövetség programjának és feladatainak jóváhagyása
c) a Szövetség költségvetésének megállapítása
d) a Szövetség tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása
e) az Elnökség éves szakmai és gazdasági beszámolójának és a Szövetség közhasznúsági jelentésének elfogadása
f) a Szövetségi tagdíj mértékének megállapítása
g) a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
h) a rendes tag fölvétele és kizárása
i) a Szövetség feloszlásának kimondása, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének megállapítása.

(7) A Közgyűlésnek a jelenlévő képviselők kétharmados szavazattöbbségével kell döntenie a 6. § (6) bekezdés a), h), i) pontjaiban felsorolt hatásköreiben.

(8) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az Elnök aláírásával hitelesít. Az elnök távollétében jegyzőkönyvet a levezető elnök és a Közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő küldött hitelesíti aláírásával.

(9) Az Elnök a Közgyűlés által elfogadott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe úgy, hogy a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és, ha arra lehetőség van, személye is megállapítható legyen. A bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő küldöttek hitelesítik, amely csak a hitelesítéssel válik érvényessé.

(10) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pontja), illetve élettársa

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

A b) pont tekintetében nem minősül előnynek a közhasznú Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.

Az Elnökség

7. § (1) Az Elnökség tagja csak olyan személy lehet, aki a Szövetség valamelyik rendes tagszervezetében teljes jogú tagsággal rendelkezik, vagy annak meghatalmazottja.

(2) A Szövetség elnöksége három tagból áll, az Elnökből és két elnökségi tagból, akiket kétévi időtartamra a Közgyűlés választ meg nyílt szavazással.

(3) A Szövetség Elnökének és elnökségi tagjainak személyére kizárólag a tagok tehetnek javaslatot írásban, amelynek tartalmaznia kell a jelölt jelölést elfogadó nyilatkozatát is.

(4) A Szövetség Elnökét és az elnökség tagjait a korábbi Elnök és elnökség megbízatásának lejárta előtt legalább 15 nappal, ha pedig a megbízás idő előtt szűnt meg, a megszűnésétől számított 60 napon belül kell megválasztani.

(5) A Szövetség Elnöke és az elnökség tagja nem lehet az Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja. Az Elnök és az elnökségi tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem lehet a Szövetség Elnöke vagy elnökségi tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.

(6) Az Elnök és az elnökségi tagok megbízatása megszűnik

a) a megbízatás idejének lejártával
b) az Elnök vagy az elnökségi tag halálával
c) lemondással.

(7) Két Közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.

(8) Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon minden tagja jelen van. Az elnökség szükség szerint – de évente legalább kétszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívó elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.

(9) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Bármely, a döntésben érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre külön is meg kell hívni, illetve a meghívót a Szövetség székhelyén is ki kell függeszteni.

(10) Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

(11) A határozathozatalban nem vehet részt az, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b. pont), illetve élettársa

a)kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
b)bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

A b) pont tekintetében nem minősül előnynek a közhasznú Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.

(12) Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és, ha arra lehetőség van, személye is. A nyilvántartásba és a működéssel kapcsolatos egyéb iratokba bárki betekinthet a Szövetség székhelyén, aki ezen szándékát az Elnöknek előzetesen bejelenti.

(13) Az elnökség az ügyrendjét maga határozza meg.

(14) Az elnökség döntéseit jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá.

(15) Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra, vagy harmadik személyre vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, a döntés meghozatalától számított 10 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként az érintetteknek megküldeni. Amennyiben a küldemény nem tekinthető kézbesítettnek, úgy az Elnök az erről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül köteles a határozatot valamely országos napilapban közzétenni.

(16) Az Elnökség a Szövetség működéséről, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeiről és módjáról, valamint beszámolóiról időszaki kiadványaiban, Internetes honlapján és a székhelyén kifüggesztve tájékoztatja a nyilvánosságot.

(17) A Szövetség iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a Szövetség Elnöke, illetve az általa megbízott személy kezeli.

8. § (1) Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

(2) Az Elnökség feladata a Közgyűlés határozatainak végrehajtása és a Szövetség munkájának irányítása a Közgyűlés két ülése közti időszakban.

(3) Az Elnökség feladatkörébe tartozik különösen:

 • a Szövetség központi munkatervének, költségvetése fő irányainak, előirányzatainak és belső szabályzatainak meghatározása
 • ellátja a Szövetség érdekképviseletét, kapcsolatot teremt és tart más társszervezetekkel, intézményekkel valamint nemzetközi szervezetekkel
 • meghatározott feladatokra létrehozhat tartós vagy időszaki, munkacsoportokat, kollégiumokat, azokat beszámoltathatja, illetve visszahívhatja
 • beszámol a két Közgyűlés közötti időszakban hozott döntéseiről a Közgyűlésnek
 • beszámolót készít a Szövetség szakmai munkájáról, gazdálkodásáról és azokat a Közgyűlésnek jóváhagyásra beterjeszti.
 • egyhangú döntéssel, nyílt szavazással - a tagjai közül alelnököt (alelnököket) választhat.

9. § A Szövetség Elnökének feladatai:

 • képviseli a Szövetséget
 • összehívja és vezeti a Közgyűlést
 • összehívja és vezeti az Elnökség üléseit
 • dönt a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben a két Elnökségi ülés között,
 • döntéseiről a következő ülésen beszámol az Elnökségnek
 • a Közgyűlés elé terjeszti az Elnökség javaslatait, beszámolóit
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a szövetségi alkalmazottak tekintetében
 • gyakorolja az utalványozási jogot az elnökségi tagok közül legalább egy ellenjegyzése mellett
 • biztosítja a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását.

10. § Az elnökségi tagok feladatait a Szövetség Szervezeti Működési Szabályzata határozza meg.

Felügyelő Bizottság (FB)

11. § (1) Az FB elnökét és két tagját kétévi időtartamra a Közgyűlés választja meg nyílt szavazással.

(2) Az FB tagjainak megbízatása megszűnik:

(a) a megbízatás idejének lejártával
(b) a FB tag halálával
(c) lemondással

(3) Az FB akkor határozatképes, ha ülésén minden tagja jelen van. Az FB tagjainak szavazati joga egyenlő, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

(4) Nem lehet az FB elnöke vagy tagja, az a személy, aki

a) a Szövetség Elnöke vagy elnökségi tagja,
b) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a) és c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

(5) Az FB elnöke és tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem lehet az FB elnök és tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.

(6) Az FB önálló és független szerv, mely kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve és csak a közgyűlésnek, tartozik számadással. Feladata az, hogy ellenőrizze a Szövetség jogszabályok és alapszabály szerinti működését, valamint gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét. Ennek során jogosult minden vonatkozásban ellenőrizni a Szövetség adminisztratív és pénzügyi tevékenységét, észrevételeiről, javaslatairól a közgyűlést és az elnökséget tájékoztatni köteles.
Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság jogosult az Elnöktől és az elnökség tagjaitól jelentést, a Szövetség munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, továbbá jogosult a Szövetség könyveibe és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni.
Az FB köteles éves ellenőrzési tervet készíteni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő vizsgálat csak írásban rendelhető el.

(7) Az FB saját maga határozza meg ügyrendjét. Az FB szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni, összehívását bármelyik tagja kezdeményezheti. Az FB üléseinek helyét, idejét és előzetes napirendi pontjait az FB tagjaival – a cél és az ok megjelölésével - írásban vagy (sürgősség esetén, s ha a tagok ez ellen nem tiltakoznak) telefonon vagy személyesen közölni kell.

(8) Az FB elnökét a Szövetség Elnökségének üléseire meg kell hívni, ahol tanácskozási joggal vesz részt.

(9) Az FB köteles a közgyűlést, illetve az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés, illetve az elnökség döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

A közgyűlést, illetve az elnökséget az FB indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés, illetve az elnökség összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha a közgyűlés, illetve az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

V. Fejezet

A Szövetség gazdálkodása

13. § (1) A Szövetség a tagok gazdálkodásától elkülönülő, önálló gazdálkodást folytat.

(2) A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban megfogalmazott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

(3) A Szövetség vagyona a bevételeiből, ingó és ingatlan vagyonából áll.

(4) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységére, céljai megvalósítására, működési feltételeinek biztosítására és fejlesztésére fordítja.

(5) A Szövetség vagyonával a pénzügyi jogszabályok és saját szabályzatai szerint éves költségvetés alapján gazdálkodik. Gazdálkodásáról évenként beszámolót készít, amelyet a Közgyűlés fogad el.

(6) A Szövetség bevételei főként tagdíjakból, különféle támogatásokból, szolgáltatási bevételekből és pályázatokon elért pénzeszközökből állnak.

(7) A Szövetség bankszámlája felett az Elnök az egyik elnökségi taggal közösen jogosult rendelkezni.

Záró rendelkezések

14. § (1) Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

(2) A Szövetség tagszervezeteinek listáját az alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Alapszabályt a Szövetség a 2004. november 14-án összehívott Közgyűlésén fogadta el.

Budapest, 2004. november 14.

A Szövetség elnöke

Hírek

Kapcsolat

4025 Debrecen
Török Bálint utca 4.
52/320-180
szovetseg@polgarz.hu
www.polgarz.hu
arculat és webfejlesztés: Látványos Grafikai Művek